Algemene voorwaarden

Datum laatste aanpassing van onze Algemene Voorwaarden: 08/02/2024

Versie: 1.0

Kom regelmatig een kijkje nemen op deze pagina met algemene voorwaarden. De voorwaarden kunnen steeds aangepast worden. Om snel te weten of de voorwaarden gewijzigd zijn kijkt u naar de datum en versie bovenaan links.

Hieronder onze Algemene voorwaarden

Al de onderstaande voorwaarden zijn geldig op de website: www.poldergifts.be en zijn ook van toepassing op onze sociaal media platformen: Facebook, Instagram en verder waar onze bedrijfsnaam als profielnaam vermeld staat.

Op alle door Polder Gifts verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz.
behoudt Polder Gifts zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Polder Gifts zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Polder Gifts zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.
Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen.
De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen die besteld werd, is hij verplicht de door Polder Gifts reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Polder Gifts gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever is voorts verplicht Polder Gifts te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Polder Gifts zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Wouters Stephanie

Otterstraat 13

2040 Zandvliet

België

Ondernemingsnummer: 1004 317 610